Alapító okirat

Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány Alapító Okirata

Alulírott, Kallós Tamás (anyja neve: ….. ……, lakcím: ……………………………………) elhatároztam, hogy alapítványt hozok létre.

1. Az Alapítvány neve: Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye: Székesfehérvár, Rákóczi u. 33./c 2./2.

3. Az Alapítvány célja: Az Alapítvány általános célkitűzése olyan kulturális rendezvények támogatása főként a zene és irodalom tárgykörén belül, amely jobbára fiatal művészeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget.

Az Alapítvány céljai részletesen:

– hozzájárul hátrányos helyzetben lévő kiemelkedő tehetségek anyagi támogatásához, jutalmazásához

– fellépési, megjelenési lehetőséget biztosít

– vállalja tudományos és művészeti előadások, koncertek, konferenciák és kiállítások szervezését, lebonyolítását, az ezekhez kapcsolódó ismertetők, prospektusok elkészítését, a közreműködők ösztöndíjjal, honoráriummal történő támogatását

– hozzájárul a magyar kultúra értékeinek megőrzéséhez és gondozásához, Európa kulturális örökségének ápolásához

– vállalja könyvek, ismertetők kiadását, hangfelvétel, DVD készítését, terjesztését – kiemelten támogatja kortárs művészet megismertetését

– segíti a magyar nyelv és irodalom, és a klasszikus zene tárgykörének kutatását

4. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége (az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjának alpontjai szerint):

– Tudományos tevékenység, kutatás (3. alpont)

– Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. alpont)

– Kulturális tevékenység (5. alpont).

5. Az Alapítvány időtartama, jellege

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre határozatlan időre. Az Alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló. Az Alapítvány nyitott. Hozzá csatlakozhat, aki egyetért célkitűzéseivel, és akinek jelentkezését a kuratórium elfogadja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány működése nyilvános. A működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat, szolgáltatásai igénybevétele módját és beszámolóit a saját honlapján teszi közzé. Az Alapítvány honlapjának elérhetősége: www.aegisalapitvany.hu

6. Az Alapítvány vagyona

6.1. Az Alapítvány vagyona Az Alapítvány induló vagyona 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint, mely az Alapítvány nevére nyitott bankszámlán került elhelyezésre. Az Alapítványhoz az alapítást követően csatlakozhat bármely bel- és külföldi természetes, vagy jogi személy, aki az Alapítvány célkitűzéseivel egyetért és azt anyagi – pénzbeni vagy dologi adománnyal, szolgáltatás nyújtásával – vagy bármilyen egyéb, az alapítványi célokkal nem ellentétes eszközzel és módon támogatni kívánja. A csatlakozó személyeknek módjában áll megjelölni, hogy támogatásuk az alapítvány mely céljához kapcsolódik, ún. céltámogatás. Ebben az esetben a támogatás csak a megjelölt cél megvalósításához használható fel. A támogatás elfogadása történhet a pénzadomány könyvelésével, írásbeli nyilatkozattal vagy megállapodás megkötésével. Külföldi felajánlás esetén az alapítvány külön devizaszámlát nyit. A felajánlott összeg devizában kamatozik és devizában is felhasználható. Az Alapítvány kuratóriuma visszautasíthatja a csatlakozni kívánó adományát, felajánlását, ha az Alapítvány célkitűzéseivel ellentétes, vagy az adományozó javára egyoldalú előnyt nyújtana, továbbá, ha nehezen vagy nem teljesíthető feltételhez kötött. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítására, illetve tevékenységére köteles fordítani. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

6.2. Az Alapítvány vagyonának felhasználása Az Alapítvány vagyona és hozadékai az alapító okirat rendelkezéseinek keretei között az alapítványi célok megvalósítására, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány vagyona annak céljai megvalósítása érdekében teljes mértékben felhasználható. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium eseti határozatok formájában határoz. Az Alapítvány által nyújtott támogatás, illetve juttatás mértékéről, illetve a különböző alapítványi célok esetenkénti rangsorolásáról a kuratórium dönt. A kuratórium az alapítványi cél megvalósítására pályázatot írhat ki. Az Alapítványhoz egyedi kérelmek is benyújthatók írásban. A pályázat nyilvánosságra hozatala és elbírálása a kuratórium feladata. A pályázatot az Alapítvány honlapján közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat címét, célját, a pályázók körét, a pályázat feltételeit és benyújtásának határidejét. A kuratórium a pályázatokról, és az egyedi kérelmekről a benyújtási határidő lejárta után 60 napon belül dönt. A pályázatok és az egyedi kérelmek elnyeréséhez a kuratórium kétharmadának igen szavazata szükséges. A pályázatok kiírása, elbírálási szabályai, illetve a döntés ideje és módja elhelyezésre kerül az alapítvány honlapján (www.aegisalapitvany.hu). Az egyedi kérelmek és az ezzel kapcsolatos döntések ugyancsak a honlapon (www.aegisalapitvany.hu) kerülnek közzétételre. A pályázat résztvevőit a kuratórium döntéséről annak meghozatala után 15 napon belül írásban értesíti. Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. A jövedelem többi része az alábbiakra fordítható:

– a 3. pontban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére,

– az alapítvány működésével kapcsolatos kifizetések fedezésére. Az alapítványi célok hatékony megvalósítása érdekében média megjelenésre az alapítvány jövedelmének évi 5 %-át fordíthatja. Az Alapítvány kötelezettségeiért saját vagyonával felel.

7. Éves beszámoló A kuratórium minden év május 31-ig beszámol az alapítóknak az alapítvány működéséről, az előző évi mérlegéről, elszámolásról és az alapítvány éves költségvetéséről. Az alapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelyet a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdése szerinti tartalommal kell elkészíteni.

8. Az Alapítvány kezelője Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, mely általános ügydöntő, ügyvezető, képviseleti és vagyonkezelő szerv. A Kuratórium feladata és felelőssége az Alapítvány céljaira rendelt vagyon hatékony működtetése és kezelése. A Kuratórium köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány céljai a jogszabályoknak megfelelően és az alapító okirat keretei között megvalósuljanak.

8.1. A Kuratórium szervezete A Kuratórium annak elnökéből és további két főből álló, összesen háromtagú testület, melynek tagjait az Alapító nevezi ki határozatlan időre. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Elnök: Simon Péter László Anyja neve: …… ……. Lakcíme:………… Tagok: 1. Kiffer Zoltán Anyja neve: …… ……… Lakcíme:…………….. Ódor Balázs Anyja neve: ……. ……… Lakcíme: ………………

Nem lehet az Alapítvány tisztségviselője az a személy, aki olyan a tisztségviselő kinevezése előtti két éven belül megszűnt közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely közhasznú szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles előzetesen tájékoztatni az Alapítványt arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratóriumi tagság megszűnik a tag halálával, lemondásával, illetve a kuratórium visszahívásával. A kuratóriumi tagok kinevezése határozatlan időre szól. Az Alapító kuratóriumot visszahívhatja és az Alapítvány kezelőjeként másik kuratóriumot jelölhet, ha a kuratórium, illetve a kuratórium tagja az Alapítvány tevékenységét veszélyezteti. A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

8.2. A Kuratórium működése A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban levő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása. A kuratórium hatáskörébe tartozik: – jóváhagyja az alapítvány éves munka-, pénzügyi- és szakmai tervét, – dönt a felhasználható pénzeszközök nagyságáról, a támogatásokról, – gazdálkodik az alapítvány vagyonával, dönt annak felhasználásáról, – dönt támogatás, illetve csatlakozás elfogadásáról, – jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését, gondoskodik azok közzétételéről, – dönt az alapítvány céljaival összhangban álló pályázatok kiírásáról, elbírálásáról, az alapítványi vagyonból támogatandó szervezet, vagy személy kiválasztásáról, A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratóriumot az ülés napirendjének, helyének és idejének megjelölésével az elnök hívja össze. Az ülések összehívásának írásban kell megtörténnie. Ha az Alapító vagy legalább két kuratóriumi tag az összehívás okának, illetőleg a megtárgyalandó napirendi pont írásbeli megjelölésével kezdeményezi, a Kuratóriumot az erre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül össze kell hívni. Ha a Kuratórium elnöke az ülést nem hívná össze, úgy az Kuratórium összehívására a kérelem előterjesztője is jogosult. A Kuratórium ülésére tanácskozási joggal nem kuratóriumi tag is meghívható. A Kuratórium ülései nyilvánosak, az ülések időpontját, a kuratóriumi ülésre szóló meghívót, helyszínét az Alapítvány honlapján (www.aegisalapítvány.hu) kell nyilvánosságra hozni az ülés előtt legalább 15 nappal. A kuratórium tagjainak írásbeli meghívót a kuratórium ülése előtt 15 nappal kell megküldeni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább két kuratóriumi tag az ülésen megjelent. A kuratóriumi tag az ülésen jogait személyesen gyakorolja. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, a kuratórium teljes tagságának többségével (legalább 2 fő) hozza. A Kuratórium minden tagjának egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén határozat nem született. A kuratóriumi tagok egyhangú döntése szükséges az alapítványi vagyon 20%-át meghaladó összegű vagyonfelhasználásáról szóló döntéshez, illetve az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásához. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A Kuratórium döntéseit írásba kell foglalni. A Kuratórium üléseiről feljegyzést kell készíteni, határozatairól pedig nyilvántartást kell vezetni (Határozatok könyve). A Határozatok könyve, illetve a feljegyzés tartalmazza a kuratóriumi döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Legalább két kuratóriumi tag kérésére jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésről készült feljegyzést, illetve jegyzőkönyvet az elnök és legalább egy az ülésen résztvevő tag aláírja. A Kuratórium döntését az érintettekkel írásban a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban kell közölni. A kuratóriumi döntések (beszámolók) nyilvánosságra hozatala az alapítvány honlapján (www.aegisalapitvany.hu) 15 napon belül történik. A Kuratórium és az Alapítvány iratainak őrzéséről a Kuratórium elnöke gondoskodik. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium elnöke biztosítja. Az irat betekintési kérelmet a kuratóriumhoz kell beterjeszteni, mely alapján a Kuratórium elnöke 15 napon belül biztosítja az iratokba történő betekintést az alapítvány székhelyén. Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forintot, így felügyelő szervet nem hoz létre. Amennyiben az éves bevétel meghaladja az 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forintot, akkor az Alapítvány felügyelő szervet hoz létre.

9. Az Alapítvány képviselete Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, aki önállóan teljes jogkörrel képviseli az Alapítványt, a Kuratórium nevében egyszemélyi aláírásra jogosult. Ha nem az elnök ír alá, helyette két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. Az elnök akadályoztatása esetén, vagy egyes ügyek ellátására a Kuratórium tagjait hatalmazhatja fel. A meghatalmazást írásba kell foglalni. Az Alapítvány bankszámlája felett az Alapítvány elnöke önállóan, bármely másik két kuratóriumi tag együttesen rendelkezhet, illetve vállalhat pénzügyi kötelezettséget. Az aláírásra jogosultakat a számlavezető pénzintézethez az arra előírt módon be kell jelenteni.

10. Az Alapítvány megszűnése

(1) A bíróság az alapítványt a nyilvántartásból törli, ha az alapító okiratban meghatározott

a) cél megvalósult;

b) idő eltelt;

c) feltétel bekövetkezett.

(2) Az alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt megszünteti vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.

(3) A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia. A bíróság az alapító kérelme alapján az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált.

(4) A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti és az alapító – a bíróság felhívása ellenére – a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet (szervezetet) nem jelöl ki.

(5) A megszűnt alapítvány vagyonát – az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában – a bíróság a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására köteles fordítani.

(6) A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére – új alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz való csatlakozás céljából – elrendelheti az alapítványok egyesítését, ha ez az érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban áll. Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetőleg a megfelelően módosított – a megszűnt alapítvány jogutódlásáról is rendelkező – alapító okiratot is csatolni kell, egyebekben a bíróság eljárására az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az alapítvány nyilvántartására, felügyeletére, törvényességi ellenőrzésére, továbbá csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárására, megszüntetésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az alapítványokra vonatkozó, ott meghatározott eltérésekkel (Ptk. 74/E. §.).

11. Záró rendelkezések Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. Az okirat a Fejér megyei Bíróság jóváhagyásától számítva annak megszüntetéséig érvényes. Az Alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyont hasonló közérdekű célra kell fordítani. Székesfehérvár, 2012. február 6